องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต