ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1

วันนี้ได้ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่1
มีท่านปลัดและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย