โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี พ.ศ.2562

อบต.โนนดินแดงได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ                          เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ระหว่าง  อำเภอโนนดินแดง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง โรงพยาบาลโนนดินแดง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนดินแดง สำนักงานส่งเสริมก่ารปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง