การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(แบบประชารัฐ)เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) โดยมีประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชาคม