อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 13  มีนาคม  2563  เวลา 09.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  โดย  นายแสวง  สีหามาตย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง  เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป  (ครู ก.) เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)