ภาพถ่ายการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก(ส่วนราชการ)มีส่วนร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)