ภาพถ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564