ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564