นายอ่อน จิตรคง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ พนักงาน เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566