ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้าง(ผังหน่วยงาน)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 โครงสร้างหน่วยงาน โหลด
ข้อมูลผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 อำนาจหน้าที่ โหลด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 2 2 โหลด
2 แผนพัฒนา 4 ปี(2561-2564) 1 โหลด
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 หมวด14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โหลด
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด
9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โหลด
10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โหลด
11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด
12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด
13 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
14 พระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด

การบริหารงาน


แผนการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 โหลด
11 ประกาศแผนการดำเนินงานปี 2561 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 รายงานการติดตามแผน 61 โหลด
มาตรฐานการปฏิบัติการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
6 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 โหลด
12 คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง โหลด
มาตรฐานการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 ประกาศมาตรฐานการบริการ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สถิติการให้บริการประจำปี 2562 โหลด
13 สถิติการให้บริการ โหลด

การบริหารเงินงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 โหลด
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 โหลด
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
10 แผนการจัดหาพัสดุปี62 โหลด
11 แผนการจัดหาพัสดุปี 61 โหลด
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน(2562) โหลด
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำเดือน โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี โหลด

การส่งเสริมความโปร่งใส


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /รับฟังความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โหลด

การป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 โหลด
6 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2564 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอง 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(62) โหลด
3 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด