ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้าง(ผังหน่วยงาน)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
28 โครงสร้างหน่วยงาน โหลด
ข้อมูลผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โหลด
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล โหลด
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
17 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
21 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) โหลด
23 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) โหลด
24 คู่มือการบริการประชาชน โหลด
25 อำนาจหน้าที่ โหลด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) 2 2 โหลด
27 แผนพัฒนา 4 ปี(2561-2564) 1 โหลด
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โหลด
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โหลด
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โหลด
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โหลด
5 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7 โหลด
6 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โหลด
7 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โหลด
8 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โหลด
9 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
10 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โหลด
29 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
30 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 หมวด14 การปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
31 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 โหลด
32 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด
33 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โหลด
34 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โหลด

การบริหารงาน


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 โหลด
6 การรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 โหลด
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 1 1 โหลด
13 โหลด
17 แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
18 ผลการประเมินการปฏิบีัติราชการครั้งที่ 1/2564 โหลด
19 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
24 ผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 โหลด
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 โหลด
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 โหลด
28 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
32 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โหลด
แผนการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
30 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 โหลด
35 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 3 14 โหลด
36 แผนดำเนินงานประจำปี 2562 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 โหลด
33 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โหลด
29 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 โหลด
34 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 โหลด
37 รายงานการติดตามแผน 61 โหลด
มาตรฐานการปฏิบัติการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง โหลด
4 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โหลด
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โหลด
16 คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง โหลด
มาตรฐานการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 ประกาศมาตรฐานการบริการ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 สถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565-เมษายน 2566) โหลด
14 สรุปสถิติการให้บริการ ปี 2564(ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564 โหลด
31 สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2563 โหลด

การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2565 โหลด
10 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
13 แผนการจัดหาพัสดุปี62 โหลด
14 แผนการจัดหาพัสดุปี 61 โหลด
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
11 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน(2562) โหลด
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำเดือน โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 โหลด
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี โหลด

การส่งเสริมความโปร่งใส


ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. ๒๕๖๖ โหลด
5 ส่งเสริมความโปร่งใส โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โหลด
8 การเปิดโอกาสให้มีเกิดการมีส่วนร่วม โหลด
11 โหลด
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /รับฟังความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ทะเบียนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 โหลด
3 สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2566 1 1 โหลด
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โหลด
9 คำสั่งแต่งคณะกรรมการจัดทำแผน โหลด
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 การส่งเสริมความโปร่งใส โหลด

การป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566 โหลด
8 รายงานผลดำเนินการกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Give Policy โหลด
12 นโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โหลด
23 โหลด
35 ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 กิจกรรมการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โหลด
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โหลด
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โหลด
7 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โหลด
9 กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล No Gift Policy โหลด
13 แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
16 การขับเคลื่อนจริยธรรม 2 1 โหลด
18 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โหลด
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
21 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
24 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(64) โหลด
33 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
17 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 โหลด
31 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โหลด
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โหลด
27 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(63) โหลด
34 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน(62) โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โหลด
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 โหลด
15 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2566 โหลด
25 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 64 โหลด
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต โหลด
28 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 โหลด
29 การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในประจำปี 2562 โหลด
30 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 โหลด
32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด