ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน โหลด
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 โหลด
15 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2566 โหลด
25 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 64 โหลด
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต โหลด
28 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 โหลด
29 การประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในประจำปี 2562 โหลด
30 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 โหลด
32 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด