ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โหลด
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โหลด
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โหลด
7 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โหลด
9 กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล No Gift Policy โหลด
13 แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
16 การขับเคลื่อนจริยธรรม 2 1 โหลด
18 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โหลด
19 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
21 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
24 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(64) โหลด
33 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด