ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ โหลด
2 มาตการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โหลด
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โหลด
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(64) โหลด
19 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โหลด