ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารเงินงบประมาณ


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2565 โหลด
10 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 โหลด