ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โหลด
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล โหลด
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
16 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
17 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
21 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) โหลด
23 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) โหลด
24 คู่มือการบริการประชาชน โหลด
25 อำนาจหน้าที่ โหลด