ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 โหลด
33 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด