ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) โหลด
26 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด