ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


รายงานผลดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โหลด
21 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 โหลด
27 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 โหลด
30 รายงานการติดตามแผน 61 โหลด