ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 โหลด
5 โหลด
9 แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
10 ผลการประเมินการปฏิบีัติราชการครั้งที่ 1/2564 โหลด
11 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
16 ผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 โหลด
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
18 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 โหลด
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 โหลด
20 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
24 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด