ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 โหลด
6 การรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 โหลด
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 1 1 โหลด
13 โหลด
17 แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
18 ผลการประเมินการปฏิบีัติราชการครั้งที่ 1/2564 โหลด
19 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
22 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
23 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
24 ผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 โหลด
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 โหลด
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 โหลด
28 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
32 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด