ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การบริหารงาน


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 โหลด
5 แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
6 ผลการประเมินการปฏิบีัติราชการครั้งที่ 1/2564 โหลด
7 แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2561-2563) 1 โหลด
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561 โหลด
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1/2561 1 โหลด
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่1/2561 โหลด
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่2/2561 โหลด
12 ผลการประเมินพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2563 โหลด
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 โหลด
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 โหลด
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด