ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

การส่งเสริมความโปร่งใส


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โหลด
4 คำสั่งแต่งคณะกรรมการจัดทำแผน โหลด